SØRLANDET BOLIGBYGGELAG

Sørlandet Boligbyggelag har som et av sine hovedmål å drive med økonomisk og teknisk forvaltning av boligselskaper. I vår kundeportefølje har vi 200 boligselskaper med ca 7.500 boenheter. Det er boligselskaper av ulike størrelser fra noen få til 300 boenheter. De fleste boligselskapene vi har som kunder er organisert enten som borettslag, sameier eller stiftelser.

Vi er 24 ansatte fordelt på tre avdelinger. En teknisk avdeling med 5 bygningsingeniører, en regnskap og økonomiavdeling med 10 ansatte samt en service og forvaltningsavdeling.

Økonomi og regnskapsavdelingen fører regnskap og følger opp den økonomiske forvaltningen og forretningsførselen. I tillegg gis det juridisk rådgivning basert på egen erfaring og juridisk avdeling hos Norges Boligbyggelag. Denne avdelingens arbeid er rettet mot styrene i boligselskapene.

Teknisk avdeling bistår boligselskaper med vedlikeholdsplanlegging, utarbeidelse av anbudsbeskrivelser, rådgivning innen boligforvaltning samt byggeledelse.

Arbeidet i service- og forvaltningsavdelingen er mer rettet mot enkeltpersoner og enkeltboliger. Det kan være innkreving av felleskostnader, informasjon til eiendomsmeglere i forbindelse med salg av boliger eller enkeltpersoner som har behov for informasjon og oppfølging. 

Sørlandet Boligbyggelag tilbyr økonomisk forretningsførsel for sameier og borettslag

I forretningsførerkontrakten inngår vanlig forretningsførsel med regnskapsførsel og perioderegnskap etter behov, innkreving av felleskostnader via giro eller avtalegiro, budsjettering, samt rådgivning overfor styret. Etter behov og ønsker kan representanter fra Sørlandet Boligbyggelag delta på sameiemøter eller generalforsamlinger som møteledere eller for å presentere regnskap og budsjett.

Vi har vel neppe grunn til å hevde at vi leverer bedre regnskapstjenester enn andre regnskapsbyråer/ eller forretningsførere, men med ansatte med bred og lang erfaring mener vi at vi skiller oss litt ut, både i form av veiledningstjeneste til styrene og ved at vi har et apparat som kan håndtere henvendelser også fra beboere når de har behov for det.

Vi tilbyr også en internettbasert styreportal, med skanning av inngående fakturaer og elektronisk fakturagodkjenning. Kort fortalt vil de personer, som styret gir fullmakt til å attestere fakturaer, motta en e-post når nye fakturaer skal godkjennes. Det etableres regler for elektronisk godkjenning og overførsel til forretningsfører. I tillegg får man via portalen full tilgang til eget regnskap, med drilldownfunksjon fra regnskap på overordnet nivå og helt ned til kontonivå med transaksjoner på konto og til slutt til bilde av fakturaen.

Portalen inneholder også en dokumentfunksjon, slik at styret selv kan legge inn egne dokumenter. Typisk kan alle borettslagets avtaler med vaktmester, kabel-tv, brøytefirma, heisleverandør, elektriker osv legges inn i portalen. Gjerne også styreprotokoller, generalforsamlingsprotokoller, husordensregler med mer.

Mer enn halvparten av de boligsselskaper vi har forretningsførselen for har gått inn på denne internettbaserte portalen. Det er ikke noe tillegg i prisen for forretningsførselen om boligselskapet skulle ønske å benytte vår internettbaserte styreportal.

Skulle dere ønske å få mer informasjon om vår forretningsførsel og regnskapstjeneste hører vi gjerne fra dere på telefon eller vis mail til post@sorbbl.no.

Tilbud forsikring

Mange av de boligselskaper som Sørlandet Boligbyggelag er forretningsfører for benytter også den forsikringsordningen som kan tilbys via Norske Boligbyggelag.

Forsikringsordningen er spesialtilpasset boligselskaper. Ved en eventuell skade vil styret kunne henvende seg til en person i vår tekniske avdeling. Det foretas en befaring på skadestedet og i de fleste tilfeller vil vår representant kunne ta avgjørelsen om dette er en dekningsmessig skade. Han vil kontakte aktuelle firma for eventuelt å sette i gang med skadereduserende tiltak. Han vil også ta ansvar for organiseringen av utbedringen av skaden.

Dersom det er ønskelig å motta et tilbud på forsikringspremie samtidig som en ønsker et tilbud på forretningsførertjenestene forespørsel sendes til post@sorbbl.no.

Tilleggsavtale for tekniske tjenester

Sørlandet Boligbyggelag kan også tilby en mer utvidet forretningsførerkontrakt med teknisk forvaltning.

Kort fortalt inneholder denne kontrakten utarbeidelse av en vedlikeholdsrapport for bygg og fellesarealer med tilhørende periodisk vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen blir utarbeidet med en 5 års syklus og gir grunnlag for budsjettering av vedlikeholdskostnadene. Avtalen inkluderer også førstehåndsrådgivning pr telefon eller mail. For dere som har heis vil vår tekniske avdeling motta rapporter fra sikkerhetskontrollene til Norsk Heiskontroll, og forta sin vurdering av rapportene.

Inkludert i tilleggsavtalen er også vedlikehold av boligselskapets internkontrollsystem.

Skulle det være ønskelig med en slik tilleggsavtale kan forespørsel sendes til post@sorbbl.no

Andre tjenester

Vi nevner til slutt at vi årlig gjennomfører styreseminar med aktuelt innhold. Vi benytter gjerne foredragsholdere fra NBBL sentralt. Temaene kan være styrenes ansvar for drift og for vedlikehold, juridiske temaer og mer praktiske temaer for å drive forbyggende arbeid. Styrene inviteres til å komme, og disse samlingene har stort sett vært gratis.

Vi håper at denne presentasjonen av Sørlandet Boligbyggelag gjør at dem som har behov for denne type tjeneste tar kontakt for en konkret gjennomgang av deres behov og innholdet vi vårt tilbud.

Ta gjerne kontakt via post@sorbbl.no. Ønsker dere å ta personlig kontakt eller ringe oss på telefon kan dere spørre etter direktør Ole Fritjof Godtfredsen eller regnskapssjef Svein Akselsen. 
SISTE NYTT
 
ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Telefon 38 07 90 70

E-post post@sorbbl.no

Skippergaten 13-17
PB. 382 4664 Kristiansand

MOTTA NYHETSBREV